Hukuk Müşavirliğinin Görevleri

    Hukuk Müşavirliğimiz; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri; 21/11/1983 tarihli ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca hizmet verilmektedir. Bu bağlamda 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla Hukuk Müşavirliğimizde; 1 Hukuk Müşaviri, 3 avukat ve 2 idari personel görev yapmaktadır.

124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. Maddesinde, Hukuk Müşavirliği’nin görevleri şu şekilde sayılmıştır.

“…Hukuk birimleri; idarelerde Muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri” yürütmekle görevli ve sorumludur.

Hukuk birimleri hizmet kapsamında;

a)İdarenin taraf olduğu davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemleri vekil sıfatı ile takip eder.

  1. b) İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.

Hukuk birimleri hukuk danışmanlığı kapsamında;

  1. a) İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirir.
  2. b) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.
  3. c) İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar.

Hukuk birimleri, hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini ve idaresince verilen diğer görevleri yürütür.